Vargfrågan fortfarande stor i svensk debatt

Varg oproportionerligt stor som fråga

Varg får mycket stor uppmärksamhet i media och nätverk, mycket större än för de andra stora rovdjuren eller andra arter av större ekonomisk eller ekologisk betydelse. Intresset för varg är av samma storleksordning som för andra rimligen viktigare miljöfrågor som klimat och kärnkraft. Naturskyddsföreningen toppar den överdrivna fokuseringen på just vargfrågan och ter sig som drivande för andras vargfixering. Uppmärksamheten på varg är på nedgång sedan kulmen 2012, men bara långsamt. Den här sidan är ett försök att belysa fenomenet.

Uppmärksamhet på varg jämfört med andra viktiga miljöproblem

Naturskyddsföreningen, klimat mm. och varg
Mattias Goldman i miljöaktuellt gjorde i april 2014 en jämförelse mellan publikationer med anknytning till varg respektive klimat där Naturskyddsföreningen medverkade. Resultatet var 1450 vargrelaterade artiklar och 1273 klimatrelaterade artiklar ( http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.554721 ). Medlemsorganet Sveriges Natur, där ordförande har en kolumn, bekräftar bilden att när hen själv får välja är skyddet av bara cirka 400 vargar väl så viktigt som arbetet för det globala klimatet. Timbro gjorde juni 2015 en mer ingående analys av Naturskyddsföreningen http://timbro.se/sites/timbro.se/files/files/reports/mediers_gullegrisar_6.pdf där man ifrågasatte mediers granskning av Naturskyddsföreningen. Visst ter sig varg som en liten del av Naturskyddsföreningens verksamhet i detta dokument,  men när jag räknade träffar i dokumentet blir det varg 10, kärnkraft 6, klimat 5, rödlista 0, så Naturskyddsföreningen mediakontakter rör ofta varg.

Naturvårdsverket och varg
Naturvårdsverket har en sida för ”nyheter” på http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/  Jag tittade 150331 på förekomsten av vissa ord på denna webbsida med följande antal ”träffar”: varg 202;  skog 39; kärnkraft 9; klimat 69; björn 14; rovdjur 46; älg 6; rödlista 1; kronhjort 0; kungsörn 4; viltvård 0; naturtyp 2. Så just varg förefaller vara mycket viktig som miljöfråga ur Naturvårdsverkets perspektiv, åtminstone för de nyheter verket genererar.

Riksdagen och varg
Riksdagens ledamöter kan lämna förslag (motioner). Dessa behandlas av riksdagens utskott vars förslag blir underlag för riksdagsbeslut.  I betänkandet 2014/15:MJU12  behandlar miljö- och jordbruksutskottet 108 motionsförslag om naturvård och biologisk mångfald från den allmänna motionstiden hösten 2014. Motionerna tar bl.a. upp frågor om EU:s naturvårdsdirektiv (10), rovdjurspolitik (33), artskydd (24), allemansrätt (51), nationalparker (17), naturreservat (36), vattenskyddsområden (14), strandskydd (143) och terrängkörning (22). Betänkandet är 98 sidor. (Inom parentes i rött) ges antalet gånger ordet nämns i betänkandet. Varg nämns (89) gånger och rödlista (2) gånger. Varg är således fortfarande en av de naturvårdsfrågor som tilldrar sig störst uppmärksamhet hos riksdagens ledamöter.
Jag sökte på riksdagens sökmotor och fann då följande antal träffar: varg 1135;  skog 13460; kärnkraft 5580; klimat 9096; lodjur 287; rovdjur 1309; älg 838; rödlista 384; kronhjort 128; kungsörn 238; viltvård 917; naturtyp 704.
Detta är visserligen mycket om varg i riksdagen, men inte i extrem eller orimlig grad, riksdagen måste ju hänga med i intresset från andra aktörer i omvärlden, så riksdagen kan nog inte anklagas för att vara drivande.

Varg och gynnsam bevarandestatus.
Gynnsam bevarandestatus är ett begrepp som kopplar till art- och habitatdirektivet och är tillämpbart på alla arter och naturtyper. På twitter används det oftast i vargsammanhang. Mer än hälften av alla tweets om gynnsam bevarandestatus avser varg trots att begreppet är centralt för alla hotade arter och naturtyper enligt art- och habitatdirektivet. Jag sökte 150408 på Goggles efter träffar på ”gynnsam bevarandestatus” (relevans).  Av de första relevanta träffarna hade 14 anknytning till varg medan 5 inte hade anknytning till varg.

Befolkningsfrågan
Jag tycker befolkningsbegränsning är en mycket viktig miljöfråga. Jorden anses inte räcka till. Blir vi färre så räcker jorden bättre till. Till nästa sekelskifte och därefter spelar födelsetalen stor roll Därför borde befolkningsbegränsning vara en viktig miljöfråga. Men när jag sökte efter ”befolkningsbegränsning” på Googles får jag inga träffar på viktiga media. DN ger en träff, från 1994, SvD, VK och Naturskyddsföreningen ingen träff. Naturvårdsverket har ett antal träffar, men även om ordet nämns ibland är det mycket perifert. Jag drar slutsatsen att kontrollen av antalet människor är en storleksordning mindre än djurens kontroll (rödlistan) och två storleksordningar mindre än vargens kontroll.

Varg och kärnkraft
Jag gjorde tidigare följande betraktelse, som jag verifierat med citeringsundersökningar från slutet av 2014:  Jag sökte ”varg” och ”kärnkraft” på UNT, DN, SvD, Newsmill och Googles och fick ungefär lika många relevanta träffar. Kärnkraft dödar många gånger fler människor än varg (fast ändå mycket få). Få får se en vild varg under sin livstid, medan många har sett ett kärnkraftverk. Vargens närvaro kan drastiskt reduceras inom några få år med tekniskt enkla beslut (skjut dem) och metoder, medan för kärnkraft-besluten har stora, svårpåverkade och svårförutsebara konsekvenser sekel framåt. Kärnkraften bidrar väsentligt varje dag till att vi alla får ljus, TV, varm mat, och mycket annat, och är ett påtagligt ingrepp i den privata budgeten. För både varg och kärnkraft finns färska riksdagsbeslut. För både varg och kärnkraft verkar debattens huvudmål från de som driver debatten vara att slita upp riksdagens beslut, med varg har detta lyckats hyggligt. Varför verkar media tycka att framtiden för varg och kärnkraft är likställda ödesfrågor, när sunda förnuftet borde säga att kärnkraften är det?

Newsmill  I listan över mest diskuterade ämnen på Newsmill, när Newsmill var ett viktigt debattforum, kom ”vargen” på 13e plats i mitten av 2012, det mest diskuterade Newsmillämnet hade knappt dubbelt så många artiklar. Vargen var den mest diskuterade miljö- frågan (68 artiklar). Newsmill är inte operativt längre, så det går inte att säga om relationerna ändrats sedan dess.

Varg jämfört med andra rödlistade arter (sökt web fram till 2015-o1-11 för varg och rödlist)
Medium (web)   DN   SvD   UNT   WWF  Naturskyddsföreningen
Varg                   2819   1335  2239    230    146
Rödlista              41        30     33        88        8
I dagspressen är drygt hälften av vargträffarna irrelevanta (motorcykelklubben vargarna eller något liknande) men på den ideella naturvårdens webb är nog nästan alla vargträffar relevanta. Rödlist(a) är tusentals mer eller mindre hotade arter varav varg är en. Uppenbarligen är fokuseringen på varg mycket stor, förefaller större än för alla andra ”rara” arter tillsammans tagna som grupp. Bara WWF förefaller ägna någon uppmärksamhet av gruppen av rödlistade arter som ingår i hoten mot miljön!

DN, SvD, Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen, ”träffar” på nyckelord i organisationernas sökfunktioner

Jag kan inte söka på varg eller många andra sökord, eftersom de ofta förekommer i andra sammanhang i dagstidningarna. Jag sökte därför på vargstam i början av 2013 och jämförde med andra -stam versioner och fick då följande antal träffar:
sökord        DN   SvD Naturvårdsverk Naturskyddsföreningen
vargstam     192   58      214                     25
björnstam     7      7         45                      1
lostam          0        0        18                      0
älgstam        7       15       55                       1
viltstam        18      3         76                      1
fårstam          0      0        41                       0
rennäring     19     19      281                       8

Hur är utvecklingen över tiden? För DN ”vargstam” är förekomsten av träffar över åren 2014:4, 2013: 20; 2012:  32;   2011: 47,  2010: 30 och för det högsta året dessförinnan (2005) 20.. För SvD var de för 2014: 8, 2013: 10 ; 2012: 6; 2011:13; 2010:16    Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen har ändrat sina sökkriterier så att antalet träffar påverkas ganska mycket över tiden och tidsjämförelser är därför ej möjliga. Söken skall vara informativa för hur stor uppmärksamhet olika företeelser har inom respektive organisationer.

Nedgången av vargartiklar för DN framstår som klar men det är nog ändå för tidigt att dra definitiva slutsatser om nedgången. Nedgången i DN kan möjligen påverkats av att jag påpekat DNs vargfixering för DN och fick ett svar som tydde på att DN insåg att det faktiskt kunde vara ett problem.

Kvoter
Kvoten vargstam/(vargstam + björnstam + lostam) 0.96, 0.89, 0.77  , 0.96 för DN SvD, NV och Naturskyddsföreningen resp
Kvot vargstam/(vargstam + björnstam + lostam + älgstam + viltstam ) = 

0,86 0,70 0,52 0,89

    för DN, SvD, Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen respektive

Jägartidning: Jag sökte i webben till jägartidningen Jakt&Jägare med följande resultat kumulerat någon gång 2012:  Varg   4280; Älg  2417, dvs 1.77 gånger fler artiklar om varg jämfört med älg. Jag gjorde nya sökningar i början av 2014 och 2015 och fann då 2014 kumulerat varg 5703;  älg 2909, och 2015 kumulerat varg 6664 och älg 3270. För slutet av 2012 och 2013 varg var kvoten =(5703-4280)/(2909-2417)= 2.89 dvs intresset för varg i relation till älg ökade under 2012-2013.   Varg nämndes under 2014  961 gånger och älg  361, kvot för 2014 =2.61 dvs intresset för varg i relation till älg faller inte.

Allmänna reflektioner

Det verkar som intresset för varg passerade zenith 2012, men fortfarande är mycket högt i förhållande till dess betydelse.

Jag belyser intresset för varg huvudsakligen genom antalet träffar av sökmotorer. Jag har kompletterat med några siffror från början av 2015 för att se utvecklingen över tiden, men i ibland är statistiken lite äldre. Det är ingen strikt vetenskaplig sammanställning, det går inte med en rimlig arbetsinsats, men nog kan man se det storskaliga mönstret.

Intrycket är att varg diskuteras mer än vad diskussionen kan förväntas påverka och den reella betydelsen i förhållande till andra företeelser i den svenska naturen. Kanske ett sätt att avlänka debatten från andra frågor? Kanske en demonstration av att relativ politisk enighet inte är ett sätt att avlägsna en fråga från debatten? Mitt intryck är att licensjakten och den därpå följande uppmärksamheten från EU har intensifierat en redan före 2010 intensiv och polariserad debatt, men att den falnat lite sedan 2012. Jag noterar att vargfixeringen verkar större i den ideella naturvården än i den statliga naturvården även om den är påtaglig även hos staten. Vargens motpol fåren är av lågt intresse för media.

Jag är naturligtvis själv ett dåligt exempel eftersom jag gillar att diskutera varg.

Några andra artiklar:

Om skillnader i några tidningars rapportering om varg i ett examensarbete

En chefsredaktör spekulerar omkring webbesöksantal mot bakgrund av en frekvent besökt vargartikel.

Mattias Goldman i miljönytt

Sist editerat 150427

  1. Lämna en kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s